The Southeast Asian Consortium On Sexuality , And Health gender-sensitive approaches in sexuality and health research, policies and interventions
 

         Learning -> Thai-Lao E-Newslestter 

 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ 9 ปี สช.
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช
“ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย”

๑. ความเป็นมา

แนวคิดเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยก่อตัวมากว่า ๒ ทศวรรษ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนมุมมองด้านสุขภาพแบบแยกส่วน มุ่งการขยายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เน้นการซ่อมสุขภาพเสียหรือรักษาโรค สู่การมองแบบองค์รวม เน้นการ “สร้างนำซ่อม” และมองว่าเรื่องสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของมดหมอ หยูกยา การรักษาพยาบาล หรือการแพทย์และสาธารณสุข แต่เป็นเรื่องของสุขภาวะใน ๔ มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ที่เชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุล และสัมพันธ์กับระบบต่างๆ ของสังคม การมีสุขภาพดีจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ พฤติกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม ระบบต่างๆ ในสังคม และระบบนโยบายสาธารณะซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม

กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยได้เสนอจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของระบบสุขภาพแห่งชาติว่า “ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนให้มีสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ สุขภาพดีจึงเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน รัฐมีหน้าที่ในการสร้างนโยบายและระบบเพื่อให้เกิดหลักประกันอย่างทั่วถึงและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” เหตุนี้จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ขึ้นในปี ๒๕๔๓ ทำหน้าที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ เป้าหมายคือการประกาศใช้ “กฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” เป็นกฎหมายแม่บทของระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยริเริ่มกระบวนอย่างเป็นระบบมานับแต่ปี ๒๕๔๓ จวบจนปี ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติและมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยกฎหมายได้ให้ความหมายของ “สุขภาพ” ไว้ว่า  “ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” รวมทั้งได้กำหนดให้มีการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี ประกอบด้วยกุศล ๓ ประการ คือ กุศลทางปัญญา กุศลทางสังคม และกุศลทางศีลธรรม

แนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพข้างต้นเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศไทย ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) มาสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) ที่มองว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ดังบทบัญญัติที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ที่บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น และ (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงเห็นสมควรให้มีการจัดงานประชุม   วิชชาการ[๑] ๙ ปี สช. เพื่อนำบทเรียนจากการปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในวาระที่ สช. เข้าสู่ปีที่ ๙ นับตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. กรอบความคิดงานวิชาการในการประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.

งานประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. จัดภายใต้ประเด็นหลัก คือ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อปฏิรูประบบสุขภาพและปฏิรูปประเทศไทย

ทั้งนี้ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ  Participatory Healthy Public Policy Process (PHPPP) ในการประชุมนี้ หมายถึง การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับการปฏิรูประบบสุขภาพ ชีวิต และจิตสำนึกประชาธิปไตย อาทิ มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น

วัตถุประสงค์เฉพาะมี ๓ ประการ คือ

(๑) สังเคราะห์และแบ่งปันความรู้

(๒) พัฒนาศักยภาพ

(๓) กำหนดทิศทางการทำงาน

๓. ลักษณะชุดความรู้ทางวิชาการเพื่อนำเสนอ

ชุดความรู้ต้องมีสาระเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่

๓.๑ บทเรียนจากกรณีศึกษา

๓.๒ งานวิชาการที่สังเคราะห์จากการทำงาน

๓.๓ งานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัย

๔. การส่งผลงานและเกณฑ์การพิจารณา

๔.๑ รูปแบบการนำเสนอผลงาน

๔.๑.๑ การนำเสนอด้วยวาจา

๔.๑.๒ การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

ทั้งนี้ คณะทำงานคัดเลือกอาจพิจารณาปรับรูปแบบการนำเสนอตามความเหมาะสม

๔.๒ การพิจารณาและเกณฑ์ตัดสิน

การกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกผลงานจะดำเนินการโดยคณะทำงานคัดเลือก

๔.๓ การคัดเลือกผลงาน

๔.๓.๑.   เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔.๓.๒.   ช่องทางการส่งผลงาน

(๑) ทาง www.nationalhealth.or.th

(๒) ทาง email ที่ 2015nhco@gmail.com

(๓) ทางไปรษณีย์ โดยส่งผลงานในรูปซีดี มาที่

ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.
เลขที่ ๘๘/๓๙ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๔.๓.๓.   ประกาศผลภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕. แนวทางการส่งผลงาน

๕.๑ หมวดหมู่ของผลงานเพื่อนำเสนอ

๑) รูปแบบของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

๒) การอภิบาลระบบสุขภาพ

๓) การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

๔) การลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ


๕.๒ กรอบแนวทางการเขียนผลงานเพื่อนำเสนอ

ก.ชื่อผลงาน: ไม่ควรเกิน ๒ บรรทัด ใช้ตัวย่อได้

ข.ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน:

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………

หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………….

โทรศัพท์.....................………………………………โทรศัพท์มือถือ...........………………………………….……

Email address……….………………………………………………………………………………………………………

ค. คำสำคัญ: ไม่เกิน ๕ คำหรือวลี

ง. หมวดหมู่ผลงาน (ระบุ ๑ หมวดหมู่ที่เหมาะสม):

? รูปแบบของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

? การอภิบาลระบบสุขภาพ

? การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

? การลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ

จ.เนื้อหาในผลงาน: ควรประกอบด้วย ๑) ความเป็นมา ๒) กระบวนการ PHPPP ที่เลือกใช้ ๓) บทวิเคราะห์ผลการศึกษา ๔) บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๕) เอกสารอ้างอิง กรณีงานวิจัย หรือ งานวิชาการ

๕.๓ ข้อแนะนำในการเขียนผลงาน

- ชื่อผลงาน ใช้แบบอักษร Cordia UPC ขนาดอักษร ๑๘ point ตัวเข้ม ความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด

- เนื้อหา ใช้แบบอักษร Cordia UPC ขนาดอักษร ๑๖ point ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ ขนาด A4 ตั้งขอบกระดาษ ๓ เซนติเมตร ทั้ง ๔ ด้าน

๖. รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณลักษวรรณ โกมาสถิตย์

โทรศัพท์: ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ โทรสาร: ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๒

email address: 2015nhco@gmail.com

[๑] การประชุมครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “วิชชา” เพื่อต้องการเน้นย้ำว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตย การปฏิรูประบบสุขภาพ และการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ นอกจากต้องการความรู้ที่มีอยู่และการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังต้องใช้ปัญญาและการสร้างปัญญาในระดับต่างๆ ควบคู่ไปด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
https://www.facebook.com/healthstation
https://docs.google.com/file/d/0Bzxm36jsLYGBQTFYaHVtYjZ4UHc/edit
 


Read 579 Send to friends Pintting