The Southeast Asian Consortium On Sexuality , And Health gender-sensitive approaches in sexuality and health research, policies and interventions
 

         Learning -> Thai-Lao E-Newslestter 

 

ประกาศรับสมัครนักวิจัย ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ (ด่วน) คณะสังคมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัย: The Mpower Project: การประเมินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่มชายรักชายในจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง: นักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา 
ระยะเวลา: เดือน พฤศจิกายน 2556- เมษายน 2557

หน่วยงาน: ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการ และสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
๑) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกสาขาวิชา
๒) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน
๓) สามารถปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตลอด 6 เดือน
๔) เพศชาย
๕) หากมีประสบการณ์ในการทำวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:  
- ประสานงานโครงการวิจัย
- เป็นนักวิจัยพื้นที่ในการสังเกต บันทึกข้อมูล เขียนรายงาน
- หากลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม

หลักเกณฑ์การคัดเลือก: สัมภาษณ์กับหัวหน้าโครงการวิจัย

อัตราเงินเดือน: 20,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ที่สนใจมาสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการ และสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโทร. ๐๒ ๔๔๑๙๑๘๔,๐๒ ๔๔๑๙๕๑๕ ต่อ 102 เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐
รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖


Read 479 Send to friends Pintting