The Southeast Asian Consortium On Sexuality , And Health gender-sensitive approaches in sexuality and health research, policies and interventions
 

         Learning -> Thai-Lao E-Newslestter 

 การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556
หัวข้อ “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย?”
ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 
1. หลักการและเหตุผล

ในโลกปัจจุบันที่การคงอยู่ และการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ใดๆ ณ จุดใดของโลก มีผลกระทบถึงกันอย่างรวดเร็ว และอย่างกว้างขวาง คงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปได้ว่า สถานะและการเปลี่ยนแปลงของเอเชียที่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่เจริญรุ่งโรจน์มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้เนื่องจากความรุ่งโรจน์ดังกล่าวเป็นการเคลื่อนย้ายสถานะจากความอ่อนแอสู่ความเข้มแข็ง การเป็นผู้ตามสู่การเป็นผู้นำของประเทศในเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา ที่เคยมีต่อมหาอำนาจนักล่าอาณานิคมตะวันตกทั้งในอเมริกา และยุโรป ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความมั่นคง และด้านอื่นใดก็ตาม ดังจะเห็นได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียในกรณีของจีน และอินเดีย การกระชับสังคมระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศอาเซียน ในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และประเทศในประชาคมยุโรปเผชิญความถดถอย และความคลอนแคลน สภาวะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผลักดันให้ประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเหนือกว่าหรือด้อยกว่าในเวทีโลก ต้องปรับเปลี่ยนท่าทีต่อกัน เพื่อความอยู่รอดและความรุ่งโรจน์อย่างมั่นคงของตนเอง และแม้แต่ของโลกโดยรวม

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นองค์ประกอบสำคัญของเอเชียโดยรวมและสมาชิกของประชาคมอาเซียน  ตลอดจนมีความผูกพันกับประเทศมหาอำนาจ และประเทศอื่นๆ ประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ระหว่างประเทศ และคงเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศไทยจะสามารถได้รับอานิสงส์จากความรุ่งโรจน์ของเอเชียด้วยการเป็นฝ่ายรองรับผลกระทบจากโลกภายนอกโดยไม่มีส่วนในการกำหนดท่าที จุดยืน และบทบาทในโลกที่กำลังเปลี่ยนโฉมใหม่ในขณะนี้ และในอนาคต

เพราะฉะนั้นคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็นกลไกการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ประเทศในฐานะภูมิปัญญาแผ่นดิน พิจารณาแล้วเห็นว่าการทำความเข้าใจเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนศูนย์อำนาจของโลก เพื่อกำหนดฐานะและบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกดังกล่าว มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย?”

2. วัตถุประสงค์ของการประชุม
2.1 เสริมสร้างความตื่นตัว ความตระหนักในความเป็นจริง ตลอดจนบทบาทที่ประเทศไทยควรมีในบริบทเอเชียและโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้มีส่วนกำหนดและปฏิบัตินโยบายสาธารณะของประเทศ และแก่สังคมทั่วไป
2.2 เป็นเวทีสาธารณะสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยและความร่วมมือของนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

3. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ระยะเวลาดำเนินการ วันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

5. สถานที่ดำเนินการ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนฯ กรุงเทพมหานคร

6. ผู้เข้าร่วมประชุม   รวมจำนวนประมาณ 700 คน  ดังนี้
6.1 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 
6.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
6.3 ศิษย์เก่าของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และผู้สนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

7. ค่าลงทะเบียน ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้นแขกรับเชิญ) 500 บาท ผู้นำเสนอบทความ 1,000 บาท

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้มีส่วนกำหนดและปฏิบัตินโยบายของประเทศ และสาธารณชนได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของสถานะและบทบาทที่ประเทศไทยพึงมีในบริบทของเอเชียและโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
8.2 เกิดความร่วมมือและการเผยแพร่ผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

กำหนดการ
การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556
เรื่อง “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย?”
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00-09.20 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวรายงานต่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม

09.20-10.15 น.  การปาฐกถานำเรื่อง “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย? มุมมองจากนักวิชาการ” โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

10.15-10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.30 น. การอภิปรายเรื่อง “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย? การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา” โดย  
- ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดำเนินการอภิปราย

12.30-13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-16.30 น. การเสนอบทความ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
ของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00-10.00 น.  การปาฐกถานำเรื่อง “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤติหรือโอกาสสำหรับไทย? มุมมองจากนักบริหาร”
โดย  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.  - การเสนอบทความสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย (ต่อ)
- การเสนอบทความของโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กลุ่มสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
- การเสนอบทความของโครงการวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.  การเสนอบทความ (ต่อ)

พิธีกร: อ.ดร.วุฒินันท์ กันฑะเตียน และ อ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

Referene: http://www.sh.mahidol.ac.th/academics/index.php?sub_id=65


Read 402 Send to friends Pintting