The Southeast Asian Consortium On Sexuality , And Health gender-sensitive approaches in sexuality and health research, policies and interventions
 

         Learning -> Thai-Lao E-Newslestter 

 

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม 2556” เรื่อง “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม”
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม 2556” เรื่อง “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 
เนื้อหาในการประชุม ครอบคลุมทั้งการทำความเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียนจากศาสตร์พื้นฐาน อาทิ ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา สาธารณสุข การเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม พิพิธภัณฑ์ ไปจนถึงการมองวัฒนธรรมอาเซียนจากศาสตร์ที่เกิดขึ้นภายหลังอย่างบูรณาการ อาทิ วัฒนธรรมศึกษา ผังเมือง มรดกวัฒนธรรม การท่องเที่ยว สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพศสภาพศึกษา สิทธิมนุษยชน ภูมิภาคศึกษา ประชากรศาสตร์ เพื่อเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างบูรณาการ อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่จะมีส่วนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป และเพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในฐานะเงื่อนไขว่าด้วยเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ซึ่งกำหนดให้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
ในการนี้สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเสนอบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการประชุมครั้งนี้แก่ผู้สนใจทั่วไปด้วยค่ะ
 
โปรดส่งบทคัดย่อมาที่ E-mail: RILCA2013@gmail.com
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.RILCAconf.lc.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานบริการวิชาการ โทร. 02-800-2344


Read 540 Send to friends Pintting